Display Advertising

Display Advertising คือการลงโฆษณาออนไลน์ขายของบนเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยมีลักษณะเป็น Banner ภาพ gif หรือวีดีโอ แบบเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ gif เพื่อทำให้ผู้ที่มาค้นหาสิ่งต่างๆบนเว็บไซต์ได้เห็นโดยไมไ่ด้จำกัดเฉพาะ แค่เวบไซต์ใน Google เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเวบไซต์อื่นๆด้วย ซึ่งการลงโฆษณาออนไลน์ประเภทนี้มักจะเป็นการลงโฆษณาออนไลน์ที่เราสามารถเห็นได้อยู่ทั่วไปตามทุกๆที่ในโลกออนไลน์ ทำให้การโฆษณาประเภทนี้มีอัตราการมองเห็นที่สูงมาก