บริษัท ไซเฟอร์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของและจัดการเว็บไซต์ www.cipher.co.th (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

 1. บทนำ
  เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ถือว่ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ผู้ใช้ควรยุติการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้
 2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ภาพ กราฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า และซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือผู้อนุญาตของบริษัท ผู้ใช้ไม่สามารถคัดลอก แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 3. การใช้งานเว็บไซต์
  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและไม่ควรเปิดเผยให้กับบุคคลอื่น
 4. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
  ผู้ใช้อาจส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ เช่น ความคิดเห็น บทวิจารณ์ และรูปภาพ ผู้ใช้ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งไปยังเว็บไซต์ ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
  บริษัทมีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งไปยังเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
 5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
  เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์เหล่านั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของตนเอง ผู้ใช้ควรอ่านเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 6. การแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน
  บริษัทมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้แก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์
 7. การสิ้นสุด
  บริษัทอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อหากผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และผู้ใช้ตกลงที่จะรับเขตอำนาจศาลของศาลไทย
 9. การแปล
  หากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้มีการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ เวอร์ชันภาษาไทยจะถือเป็นเวอร์ชันที่ถูกต้อง
 10. ข้อความภาษาไทย
  หากข้อความใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ขัดแย้งกับกฎหมายไทย ข้อความดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งและส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้
 11. ข้อกำหนดเพิ่มเติม
  บริษัทอาจกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ได้ ผู้ใช้ควรอ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์
 12. การติดต่อ
  หากมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดติดต่อบริษัทที่ [email protected]