SEO Audit

บริการตรวจสอบ SEO เว็บไซต์ทางธุรกิจของคุณ วิเคราะห์ภาพรวมเว็บไซต์ทางธุรกิจด้านการ Support SEO เพื่อผลลัพธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยม

การทำ SEO Audit คือการตรวจสอบเวบไซต์ทางธุรกิจของคุณว่าเหมาะสมกับการทำ SEO หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น

 • ภาพรวมของเว็บไซต์ทางธุรกิจ
 • การใช้งาน สิ่งที่ควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
 • รายละเอียดโครงสร้างของข้อมูล
 • SEO เฟรนด์ลี่
 • สิ่งสำคัญในการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการทำ SEO
 • แท็ก HTML
 • รายงานคอนเท้นของเว็บไซต์ว่ามีคุณภาพหรือไม่ เนื้อหามีคุณภาพ ความยาวของเนื้อหาเหมาะสมหรือไม่ ฯลฯ
 • การเลือกใช้คีย์เวิร์ด
 • การจัดอันดับลิงก์ภายใน
 • ความเร็วหน้าเว็บไซต์ ที่ตอบสนอง
 • การแบ่งหน้าต่างๆ
 • การให้คะแนน Backlink

และการพัฒนาอื่นๆ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำ SEO อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางธุรกิจของคุณในที่สุด

Local SEO

บริการ Local SEO เพื่อนำธุรกิจของคุณเข้าสู่ Google business places ทำให้ผู้คนในพื้นที่ หรือคนในท้องถิ่นซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆที่ตั้งของร้านค้า บริษัท หรือธุรกิจของคุณ สามารถค้นพบข้อมูลธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่สำคัญเช่นเวลาเปิดปิด แผนที่สถานที่ตั้ง รูปภาพรีวิวต่างๆ ภาพร้านค้าของคุณ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น เพิ่มความแตกต่างในการค้นหา สามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างสำเร็จ

Link Building

บริการ Local SEO เพื่อนำธุรกิจของคุณเข้าสู่ Google business places ทำให้ผู้คนในพื้นที่ หรือคนในท้องถิ่นซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆที่ตั้งของร้านค้า บริษัท หรือธุรกิจของคุณ สามารถค้นพบข้อมูลธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่สำคัญเช่นเวลาเปิดปิด แผนที่สถานที่ตั้ง รูปภาพรีวิวต่างๆ ภาพร้านค้าของคุณ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น เพิ่มความแตกต่างในการค้นหา สามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างสำเร็จ

Google Penalty

บริการ Google Penalty ช่วยแก้ปัญหาเว็บไซต์ทางธุรกิจที่ประสบกับการถูก Google Panalty ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำเว็บไซต์ผิดไปจากเงื่อนไขที่ Google ได้วางเอาไว้ โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ รวมถึงปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณว่ามีผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ลดลงจนผิดปกติหรือไม่ และลดลงเพราะสาเหตุใดทำไมจึงเกิด Google Penalty รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและแก้ไขให้เว็บไซต์ของคุณสามารถกลับมาติดอันดับดังเดิมได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนที่ทาง Google ได้ระบุไว้

การแก้ปัญหา Google Penalty นั้นมีหลายวิธี ซึ่งต้องเริ่มจากการตรวจสอบก่อนว่าเหตุใดเว็บไซต์จึงเกิด Google Penalty จากนั้นจึงดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ อาทิ การตรวจสอบ Content ตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูล การเชื่อมโยงลิงก์ว่ามีการใช้การเชื่อมโยงลิงก์มากเกินไปหรือไม่ ฯลฯ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณกลับมาแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณดังเดิม

E-Commerce SEO

 • บริการ E-Commerce SEO เป็นบริการการทำ SEO โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำ SEO เพื่อเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ E-commerce ของคุณ
 • วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ เว็บไซต์ E – commerce ให้เหมาะสมกับการทำ SEO
 • ทำให้เว็บไซต์ E-commerce ติดอันดับหน้าแรกของการค้นหาทาง Google
 • ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์และธุรกิจ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันทางธุรกิจด้วย

Magento SEO

บริการปรับแต่ง SEO สำหรับเว็บไซต์ Magento ให้รองรับและเหมาะสมกับการทำ SEO เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำ SEO วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ และปรับปรุงให้เวบไซต์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำ SEO สำหรับเวบไซต์ Magento อย่างเหมาะสม เพื่อนำพาเวบไซต์ทางธุรกิจของคุณติดอันดับบน Google นำไปสู่การเพิ่มยอดขาย และความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า

WooCommerce SEO

WooCommerce SEO บริการเก็บข้อมูลเวบไซต์ เพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับปรับปรุงพัฒนาเวบไซต์  WooCommerceให้มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับการทำ WooCommerce SEO ทำให้เวบไซต์สามารถค้นหาได้โดยง่าย ผ่านการทำ WooCommerce SEO  ติดอันดับบน Google ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก