Digital Marketing lead Landing page2023-12-05T15:45:27+07:00

Digital Marketing

ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง

ธุรกิจในปัจจุบันมีการใช้ช่องทางดิจิตอลมากขึ้น ทั้ง Google search, social media, email, โฆษณาออนไลน์ และเว็บไซต์ เพื่อเชื่อมต่อกับ ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีโอกาสปิดการขายได้ หลายบริษัทมุ่งเน้นในการทำธุรกิจแบบ Online และช่องทางการตลาดดิจิตอลมากขึ้นนอกเหนือจากแผน offline marketing เพราะว่า การทำการตลาดออนไลน์นั้นสามารถเอื้ออำนวยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในอุดมคติที่ส่วนใหญ่ใช้เวลากับ สื่อออนไลน์

สนใจบริการ Digital Marketing กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อจากเรา    Title

    Go to Top