INBOUND MARKETING

การตลาดแรงดึง

ประโยชน์ของการทำ Inbound Marketing คือ

• ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ สนใจในบริการ และตรงกับธุรกิจ
• ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์
• สร้างรากฐานที่ดีต่อธุรกิจในระยะยาว

บริการ Inbound Marketing ของเรา
ครอบคุมตั้งแต่การวางแผน Inbound Marketing จนถึงการปฎิบัติงานจริง ไม่ว่าจะเป็น
• Inbound Marketing Strategy
• Blogging
• SEO
• Social Publishing
• Lead Generation
• Email Marketing
• Marketing & Sales Automation
• Analytics & Reporting

สนใจบริการ

กรอกข้อมูลเพื่อรักการติดต่อจากเรา