แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

การอบรมในหัวข้อ “Enhance your ADS with HubSpot”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ Class Café Siam

(*กรุณาทำแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อ download slide ที่ใช้ในวันกิจกรรม)

  คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาการอบรในครั้งต่อไป

  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
  เพศ

  อายุ

  ประเภทธุรกิจของคุณ

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมการอบรม

  ความพึงพอใจด้านวิทยากร
  1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

  2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา

  3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการบรรยาย

  4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม

  5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้

  ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
  1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

  2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

  3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

  4. อาหารมีความเหมาะสม

  5. ภาพรวมความพึงพอใจ

  ด้านความรู้ความเข้าใจ
  1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม

  2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม

  3. ภาพรวมความรู้ความเข้าใจ

  ด้านการนำความรู้ไปใช้
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

  2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

  3. ภาพรวมการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

  ด้าน HubSpot Marketing tools
  1. HubSpot มีความละเอียดในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อธุรกิจของคุณ

  2. HubSpot ดูง่ายต่อการใช้งาน

  3. หลังจากที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ คุณมีความสนใจใน HubSpot มากยิ่งขึ้น

  โดยรวม ท่านพึงพอใจกับการอบรมในครั้งนี้

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่

  2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่

  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ

  Guest speaker

  Thanakrit Kitirachpol
  +66816333636
  [email protected]

  MAIN LOCATION

  Class Cafe Siam

  Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330

  Contact Information
  097-995-3914
  [email protected]

  Event schedule

  15th December 2019

  Register open

  12.30-13.00

  Session start at

  13.00-16.00

  Connect with us