เว็บไซต์

www.asiabooks.com

URL

Site สำหรับขายหนังสือ Online ซึ่งความยากของการพัฒนา Site นี้คือปริมาณของหนังสือที่มีมากกว่า 10 ล้านเล่ม จึงมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือสินค้าที่มีใน Stock ประมาณ 1 แสนเล่ม และ สินค้า Pre Order มากกว่า 10 ล้านเล่ม

ซึ่งการ Import daily stock ถ้าใช้ Process ปกติของ Magento จะไม่สามารถทำงานได้เลย จึงต้อง Custom Script ขึ้นมาสำหรับการ Import Stock เข้า Magento ตรงไปยัง Database เพื่อประหยัดเวลา

ส่วน Process ของ Pre Order 10 ล้านเล่ม เรา Custom Script ให้ Import เข้า Elasticsearch โดยตรง และ Modify Search ให้ไปใช้ Search index ใหม่ ของ Elasticsearch โดยไม่ได้ใช้ Index ของ Magento เอง

รวมถึงมีการแยก Order ตามประเภทของสินค้าให้มีการ Split ตามหมวดหมู่ของสินค้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้แต่ละทีมสามารถ Process Order ที่มีเงื่อนไขของหนังสือที่ต่างกัน

Techstack

  • PHP 7.4

  • Magento 2.4.1

  • MySQL MariaDB 10.4

  • ElasticSearch